2+2 széles logo

+36 (30) 357-1224

adatvédelmi irányelvek

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az Ön személyes adatainak kezelője a 2plus2.hu domainhez tartozó oldalak használata során:

Adatkezelő neve: Józsa Gyöngyike ev.

Adatkezelő székhelye: 2120 Dunakeszi, Janek Géza utca 15. I/6.

Adatkezelő elérhetősége:  dunakeszi@2plus2.hu; +36303571224

Adatkezelőt nyilvántartó hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Adatkezelő nyilvántartási száma: 50740763

Adatkezelő adószáma: 77693107-1-33

Tárhely szolgáltató: DiMa.hu Kft.; 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén a fenti elérhetőségeinken fordulhat hozzánk.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, abban az esetben is, ha Ön csak látogatóként keresi fel weblapunkat. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni. Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weblapunkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a Süti (cookie) kezelési szabályzat elfogadása.

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre a Kapcsolati Űrlap szolgál, melyen az Ön nevének és e-mail címének megadása szükséges annak érdekében, hogy reagálni tudjunk az Ön megkeresésére.

kezelt adat

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • egyéb – a Megjegyzés rovatban – Ön által közölt információ

az adatkezelés célja

 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás, tájékoztatás
 • kapcsolattartás, tájékoztatás
 • kapcsolattartás, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolat felvételét kérő személy önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló személy visszavonó nyilatkozatával ér véget.

Szolgáltatás igénybevétele

kezelt adat

 • Szülő (gondviselő) neve
 • Szülő (gondviselő) e-mail címe
 • Szülő (gondviselő) telefonszáma
 • Szülő (gondviselő) számlázási címe
 • Tanuló neve
 • Tanuló osztálya

az adatkezelés célja

 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás, tájékoztatás
 • kapcsolattartás, óralemondás, időpont egyeztetés
 • számlázás
 • kapcsolattartás
 • oktatási szint meghatározása

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás megszűnését követő 5 év. Számlázási adatok esetén a Számv. tv. 169.  szakasz (2) bekezdése szerint 8 év.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele az adatkezeléshez történő hozzájárulás, így annak bármely okból történő visszavonása a szolgáltatás megszűnését eredményezi.

Adatok megosztása harmadik féllel

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – kizárólag az alábbi esetekben továbbíthatja harmadik fél részére:

 • amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl: statisztikai adatgyűjtés, Adatkezelőt terhelő adatszolgáltatási kötelezettég, stb.) és az adattovábbítás címzettjeként szereplő bíróság, hatóság vagy egyéb szerv erre vonatkozólag hivatalos megkeresést intéz,
 • ha az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 • Könyvelő: Numitor MMIV Kft.: 1067 Budapest, Eötvös u. 9/a. 20. a.; tel.: +36 1 354 0193; e-mail: a.bulyaki@crewprint.hu
 • Tárhely szolgáltató: DiMa.hu Kft.: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó.; tel.: 06-52-322-121; fax: 06-52-500-312; e-mail: info@dima.hu; adatvédelmi nyilatkozat
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Cookie-k (sütik) kezelése

Weboldalunk a honlap működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében Sütiket használ. A részletekről a Sütik (cookie) kezelése oldalon tájékozódhat.

Közösségi oldalakon történő megjelenés

A közösségi oldalakon történő like, követés, vagy csak a profil felkeresése során a közösségi oldalak üzemeltetői különböző sütiket (cookie) és egyéb nyomkövető technológiákat használhatnak, melyekkel személyes adatokat és az Ön viselkedési szokásaival kapcsolatos információkat gyűjthetnek. Ezen közösségi oldalak adatkezelésére vonatkozólag semmilyen ráhatással nem bírunk, így ezen adatkezeléssel kapcsolatban bárminemű felelősségünket kizárjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Azokat a természetes személyeket, akiknek a személyes adatait  az Adatkezelő kezeli, kifejezetten ezzel kapcsolatban a következő jogosultságok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog – Önnek jogában áll másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól;
 • helyesbítéshez való jog – Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó – az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott – személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, és ezeket egy másik adatkezelő számára továbbítsa;
 • tiltakozáshoz való jog.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön úgy tapasztalja, hogy a személyes adatai kezelése során sérültek a jogai, vagy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://2plus2.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://2plus2.hu domain és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai